Cennik usług:

1. Cennik dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu.

2. Cennik dla ksiąg rachunkowych

Cennik dla podatkowej książki przychodów i rozchodów

Produkt / Wersja pakietu

      START

   SREBRNY

      ZŁOTY

Abonament Miesięczny

49,00 zł

80,00 zł

115,00 zł

Ilość księgowań1 wliczona w abonament

0

10

25

Księgowanie dodatkowego dokumentu (powyżej ilości zawartej w abonamencie) / za każdy dokument

3,50 zł

2,70 zł

1,80 zł

Termin przekazywania dokumentów (do dnia)

5 dzień m-ca

5 dzień m-ca

7 dzień m-ca

Termin przekazywania dokumentów mających wpływ na wymiar składek ZUS (do dnia)

5 dzień m-ca

5 dzień m-ca

5 dzień m-ca

Dodatkowa pula księgowań: 50 szt.

150,00 zł

120,00 zł

80,00 zł

Dodatkowa pula księgowań: 100 szt.

270,00 zł

200,00 zł

140,00 zł

Dodatek do abonamentu za rozliczenie właściciela z ZUS i US

30,00 zł

27,00 zł

25,00 zł

Dodatek do abonamentu za obsługę spółek osobowych / za każdego wspólnika

20,00 zł

15,00 zł

12,00 zł

Obliczenie podatku dochodowego z uwzględnieniem udziału w spółce osobowej - za każdą spółkę

15,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

Przetworzenie dokumentu umowy zlecenia lub o dzieło dla celów podatkowych i ZUS /za każdy dokument

15,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

Obsługa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (listy płac i ZUS) /za każdego pracownika

15,00 zł

15,00 zł

12,00 zł

Przesłanie dokumentu po terminie /za każdy dokument

5,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

Sporządzenie korekty będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów /za każdą wykonaną korektę

35,00 zł

35,00 zł

25,00 zł

Sporządzenie korekty spowodowanej korektą poprzedniego okresu rozliczeniowego, a będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów2 /za każdą wykonaną korektę

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

Wypełnienie dokumentów niestandardowych na prośbę Klienta3

      ustalana
   indywidualnie

       ustalana
   indywidualnie

      ustalana
   indywidualnie

Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć podatek VAT w ustawowo

 

obowiązującej stawce - na dzień sporządzenia cennika  23%

 

 

     

 1 Ilość księgowań jest równa sumie wszystkich wprowadzonych pozycji do rejestrów księgowych. W przypadku gdy jedna operacja księgowa wprowadza zapisy jednocześnie do wielu rejestrów, operacja taka traktowana jest jako wykorzystanie jednego punktu z dostępnej puli księgowań. Przykładowo: jeżeli jedna faktura VAT wprowadza zapis do dwóch rejestrów: KPiR oraz VAT, to do ilości księgowań zalicza się jedną pozycję.

2 Sytuacja, w której wykonanie jednej korekty może spowodować następną jedną lub więcej korekt, może wystąpić np. w przypadku konieczności zmiany kwoty podatku VAT do przeniesienia na kolejne okresy rozliczeniowe.

3 Dokumenty i formularze wg wskazanego przez Klienta wzoru, inne niż: Sumowania ksiąg, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Rejestry VAT, Ewidencja Środków Trwałych, Ewidencja Przebiegu Pojazdu, Listy płac, Dowody Wewnętrzne, Rachunki do umów o dzieło/zlecenie.

Cennik może podlegać indywidualnemu dostosowaniu.

____________________________________________________________________________