BEZPŁATNA USŁUGA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ !

Wiele osób marzy o własnej firmie, przez którą mogliby sprawdzić się, pracując i zarabiając pieniądze realizować swoje pasje i być samemu sobie "sterem, żeglarzem, okrętem". Jednak dla dużego grona ludzi zawiłości biurokracji w naszym kraju wydają się nie do przebrnięcia. Umożliwiając państwu realizację celu, wychodzimy z bezpłatną ofertą szkolenia, które krok po kroku przedstawi w jaki sposób założyć własną firmę. Aby wziąć w nim udział wystarczy przesłać do nas zgłoszenie za pomocą okna obok: "Bezpłatne szkolenia". Ponadto oferujemy skorzystanie z naszego programu "Możesz Mieć Własną Firmę", dzięki któremu każdemu z państwa zdecydowanemu na założenie działalności gospodarczej, wykonamy bezpłatną usługę rejestracji firmy. W tym celu wystarczy przesłać do nas wniosek - okno obok.

WNIOSEK CEIDG - CZYLI ZAKŁADAMY FIRMĘ !

Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. Minister Gospodarki prowadzi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, na którą składa się elektroniczny rejestr dostępny przez internet. Od 1 stycznia 2012r. obowiązek wpisu  do CEIDG dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Jakie zatem kroki należy podjąć aby zarejestrować działalność gospodarczą ?
"MOŻESZ MIEĆ WŁASNĄ FIRMĘ" oferujemy załatwienie wszystkich formalności:
1 wypełnienie wniosku CEIDG
USŁUGA
2 pomoc w ustaleniu kodów PKD
JEST
3 zgłoszenie w US, GUS i ZUS
BEZPŁATNA
4 podpowiemy co dalej  

Zgłoszenie przez internet
Osoby fizyczne, które chcą rozpocząć  prowadzenie działalności gospodarczej mogą  swoją  firmę zarejestrować przez złożenie  wniosku o wpis do  CEIDG za pośrednictwem  formularza  elektronicznego  dostępnego  na  stronie  internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl, za  pośrednictwem elektronicznej platformy usług  administracji publicznej (ePUAP) albo  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra  Gospodarki.

Potwierdzenie złożenia wniosku lub informację o błędach, które należy poprawić, system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej. Uwierzytelnienie wniosku składanego elektronicznie może nastąpić w dwojaki sposób:

  1. musi być opatrzone podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
  2. albo wniosek może być podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wpis do CEIDG dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w systemie teleinformatycznym, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku, pod warunkiem, że został on złożony poprawnie i przez osobę do tego uprawnioną.

Złożenie papierowego wniosku w gminie
Organy gminy nadal, do czasu przeniesienia danych z gminnych ewidencji do CEIDG, pozostają organami ewidencyjnymi. Zatem można składać wnioski o rejestrację w formie papierowej - na formularzu CEIDG-1, w wybranym urzędzie gminy. Można tego dokonać wysyłając wniosek  listem poleconym, jednak w tym przypadku musi być opatrzony podpisem własnoręcznym poświadczonym przez notariusza.
Osoby składające wniosek osobiście w gminie, otrzymują potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy przez organ gminy i pokwitowanie jego przyjęcia. Wniosek składany osobiście powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem składającego.Podziel się na mediach społecznościowych